Сайт находится в стадии наполнения!

Приватне акціонерне товариство

«Страхова компанія «Золотий вік»

Місцезнаходження:м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, буд.4.

Повідомляє, що позачергові загальні збори акціонерів відбудуться 09 серпня 2019 року об 1100  за адресою: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, буд.4. оф.20, реєстрація акціонерів проводиться з 900  до 1030 , перелік акціонерів складено станом на 05.08.2019, акціонери можуть ознайомитися з матеріалами у робочі дні за адресою: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, буд.4. оф.20,а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення,відповідальний-генеральний директор, Для реєстрації учасникам зборів необхідно при собі мати: документ, що посвідчує особу акціонера або його представника (паспорт, свідоцтво про народження дітей, які володіють акціями), представникам акціонерів – фізичних та юридичних осіб – додатково мати довіреність та/або інший документ, що посвідчує повноваження представника, оформлені відповідно до чинного законодавства України.адреса власного веб-сайту-www.gold.asko.com.uaна якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства.  Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Генеральний директор приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів.  Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів.  Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства надсилається генеральним директором акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.  Акціонерне товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів.Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на річних загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на річних загальних зборах не виключає право участі на цих річних загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.На дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства наданого ПАТ «НДУ» станом на 28.06.2019р.,  загальна кількість акцій – 18 900 000 шт., голосуючих – 18 900 000 шт.

 

Порядок денний:

  1. Про обрання лічильної комісії.
  2. Про обрання голови та секретаря зборів.
  1. Прозатвердження передавального акта.

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

Приватного акціонерного товариство «Страхова компанія «Золотий вік»

ПО ПЕРШОМУ  ПИТАННЮ:

З метою підрахунку голосів акціонерів під час голосування на зборах, зборам пропонується обрати Лічильну комісію в наступному складі: (згідно пропозицій акціонерів).

 

ПО ДРУГОМУ  ПИТАННЮ:

З метою належного ведення даних зборів потрібно обрати Голову та секретаря Зборів:(згідно пропозицій акціонерів)

 

ПО ТРЕТЬОМУ  ПИТАННЮ:

Затвердити передавальний акт.

 

Генеральний директор.

 

Протокол від 2018р. ЗВ ДЕКАБРЬ испр

Протокол ЛК3

Протокол ЛК4

Протокол ЛК7

Протокол ЛК5

Протокол ЛК1

Протокол ЛК13

Протокол ЛК2

Протокол ЛК12

Протокол ЛК10

Протокол ЛК9

Протокол ЛК11

Протокол ЛК8

Протокол ЛК1 2019

Протокол від 2019р. ЗВ АПРЕЛЬ

Протокол ЛК4 2019

Протокол ЛК2 2019

Протокол ЛК3 2019

Протокол ЛК5 2019